NBA

การรุกแบบโต้กลับเร็วในบาสเกตบอล NBA

เป็นการุกเพื่อให้การรุกแบบโต้กลับเร็วให้ได้ผลดีที่สุด เราจะต้องวางตัวผู้เล่นที่มีความเร็วสูง และในนั้นจะต้องมีคนตัวใหญ่ และรวบรวมคนที่มีความสามารถในการรีบาวนด์ได้ดี